Patenschaft vun engem Kand

Matt enger Patenschaft, erméiglecht Dir engem vun onse Kanner aus dem Kenia oder dem Uganda d’Chance op eng besser Zukunft.

Den Patenschaftsbaitrag lait bai mindestens 35 € fir Kanner an der Primärschoul an 50 € fir Kanner am Lycée (Secondary School / Highschool).
Domatt gett un éischter Stell d’Schoulausbildung bezuelt, mee och Liewensmëttel, medezinesch Versuergung wann néideg, Kleeder, Krankeversecherung (Kanner vum Green Olive Children’s Home)…

Bei Intresse un enger Patenschaft, kennt Dir ons gären kontaktéieren oder den Formulaire hei ennendrënner ausfëllen.
Är Donnéen ginn selbstverständlech vertraulech an just zu internen Zwecken verwend.

D’Patenschaft kann zu all Moment an ouni Ugaben vun Grënn, mindestens 1 Mount am viraus schrëftlech gekënnegt ginn.

image-2

Avec un parrainage, vous pouvez soutenir un de nos enfants du Kenya ou de l’Ouganda et lui donner la chance pour un meilleur avenir.

Le montant mensuel d’un parrainage est fixé à 35 € pour les enfants de l’école primaire et 50 € pour les enfants du lycée.
Par votre contribution, les frais d’éducation scolaire, ainsi que l’alimentation, les soins médicaux, assurance médicale (enfants du Green Olive Children’s Home), vêtements etc peuvent être garantis.

Si vous souhaitez souscrire à un parrainage, veuillez remplir le formulaire en dessous.
Vos données sont bien sur traités de façon confidentielle et uniquement à usage interne.

Le parrainage pourra être résilié par écrit au moins 1 mois d’avance et sans indication de motif.